Teenused / Tarkvaraarendus / (C)One Terminal

(C)One Terminal

Kaasaaja konteinerterminalide ja ladude ees seisab pidevalt ülesanne – kuidas suurendada vajadusel läbilasevõimet, samaaegselt kulusid vähendades.


EDS Systems OÜ pakub Teile oma kaasabi tööviljakuse suurendamises ja kulude vähenda-mises.


Pole tähtis kas Te olete importija, eksportija või eraldi ladu kuna meie poolt pakutavas (c)ONE Terminal süsteemis on arvestatud ka kõige keerulisemate infrastruktuuri iseärasustega.


(c)ONE Terminal tarkvara, mis oma eriti paindliku seadistuse võimalustega, võimaldab teda seadistada praktiliselt iga konteinerterminali või lao nõutele ja vajadustele.


Süsteemi (c)ONE Terminal poolt pakutavad võimalused võib liigitada mitmeks funktsionaalsuse grupiks:


Info kogumine:

 • sissetulevate dokumnetide sisestamine: kirjade, tellimuste, saatekirjade, jms. Antud nimekiri on lihtsalt täiendatav,. Seda saab muuta kvalifitseeritud süsteemi kasutaja – terminali töötaja (edaspidi Administraator), sealjuures võib vajadusel üks ja sama operatsioon sama kaubaga näidatud olla erinevates dokumentides;
 • kõigi transpordiliikide liikumise planeerimine ja arvestus: saabumine, sildumine (laevadele), tööde algus, jms;
 • kaubakontrolöri poolt teostatud kauba kontrolli tulemuste arvestus (nii kauba vastuvõtmisel , kui ka kõigi teiste operatsioonide puhul). Süsteemis säiluvad andmed kontrolli toimumise kohta- kuupäev ja aeg, kontrollija isik, leitud kauba kahjustused ja kõikvõimalikud mittevastavused dokumentatsiooniga (kaasaarvatud numbrid ja markeeringud) - orininaaldokumentides sisalduvaid andmeid mitte muutes. Kontrollid võivad olla organiseeritud erinevatesse Kaubakontrolöride nimekirjadesse või neid võib pidada lihtsalt eraldi;
 • käesolevaks operatisooniks olemasolevate dokumentide kontrolli arvestus, samuti kõide operatsioonidega seotud tööde alguse ja lõpu faktiline fikseerimine. Võimalike operatsioonide nimekiri (selliste nagu: saabumine autoga, saatmine laevaga, täitmine, sisu lossimine, ümberpaigutamine/teisaldamine, jms ) on samuti reguleeritav Administraatori poolt;
 • kauba liikumise arvestus nii lao/laoplatsi siseselt, kui ka nende vahel;
 • sisestatavate dokumentide digitaalne allkirjastamine.

Informatsiooni võib sisestada nii ettevõtte töötaja, kui ka Kliendi ettevõtte töötaja. Selline lähenemine vähendab nõudluse mahtu ettevõtte sisemistele ressurssidele, mis seotud sissetulevate andmete vastuvõtmisega, avamata sealjuures kogu informtasiooni Klientidele (“business-to-business” põhimõte).


Selline tulemus saavutatakse Administraatori poolt reguleeritava andmetele ligipääsu kontollsüteemiga.

Just tema määrab – millist infot, milliste operatsioonide juures ja milliste kaubatüüpide juures võib süsteemis muuta see või teine töötaja (Kasutaja). Sellele lisaks on Kliendi ettevõtte töötajate, nn. Süsteemi välistele kasutajatele, andmetele ligipääs piiratud ainult “oma” informatsiooni mahus.


Informatsiooni säilitamine ja temale ligipääs:

  sissetulevates dokumentides, päringu alusel, operatsioonide teostamise faktide jälgimine;
 • informatsiooni saamine kaupade kohaloleku ja asukoha kohta terminaalis hetke seisuga või ükskõik millise etteantava ajaga minevikus
 • kaubaga teostaud operatsioonide täisajalugu, samuti ka kõigi järgnevalt planeeritavate operatsioonide nimekiri
 • vaba juurdepääs kogu informatsioonile, mis puudutab ühte kaupa, dokumenti või transpordikülastust
 • paindlik aruannete koostamine, vabalt valitavate parameetritega ja “pseudoteatmike” kasutamisega, mis võimaldab üldistada kaupadega seotud operatsioonid laiemateks mõisteteks.
 • informatsioonile ligipääs, nagu ka tema sisestamise võimalused on reguleeritavad Administraatori poolt. Vastavalt sellele, väljastab süsteem ka valikulise informatsiooni ettevõtte töötajatele ning välistele kasutajatele.

Kommertsarvutused:

  lepingute pidamine - sisaldavad eeskirjade kogumit ladustamise operatsiooni maksumuse arvestamiseks, samuti toimib automaatne maksja(te) määratlemine.
 • sisestatavate andmete minimiseerimine – ainult lepingu tingimustega ettemääratud ja vajalikud parameetrid;
 • teostatud teenuste eest automaatne faktuurarvete formeerumine, koos nende edastamise võimalusega ettevõtte raamatupidamisprogrammi, järgnevaks esitamiseks. Tänaseks päevaks omab EDS Systems seostatud-interface selliste raamatupidamissüteemidega nagu SAP, ShipNet Accounting System, XAL Concorde, HansaFinance, SAF, 1C.

Elektrooniline andmevahetus:

 • olemas võimalus on-line sideks lao- ja laoplatsi tehnika juhtimise moodulitega ( nagu näiteks Solvo);
 • võimalus andmevahetuseks laadimisplaani arvestuse mooduliga;
 • võimalus kahepoolseks elektroonseks infovahetuseks – klientidega, tolliga ja sadama teenistustega (sealjuures ka formaadis EDIFACT)

Süsteemi (c)ONE Terminal põhilised väärtused


(c)ONE tehnoloogia kasutamine süsteemis, annab järgmised mugavused interface`s:

 • kogu interface on realiseeritud nagu web-lehekülg, mis võimaldab programmi kasutamise pea iga arvutilga, millel olemas interneti ühendus, ilma eelneva programmi installeerimise ja seadistamise vajaduseta. Vajalik ainult siseneda näidatud web-leheküljele ja läbida autoriseerimise protseduur. Vastavate õiguste olemasolul ligipääs süstemiga tööks läbi web´i. Vastavate õiguste olemasolul liigipääs süsteemis töötamiseks web´I kaudu;
 • sisseprogrammeeritud klaviatuuri täistugi (kõik operatsioonid võib teostada ka ilma “hiire” kasutamiseta) sisaldab endas sarnaseid juhtimisklahve nagu ka populaarsed Microsoft Excel`i programmid. Sarnaselt käitub nimetatud tarkvara süsteemi menu ja sisestusväljade navigatsioon (sealhulgas ka klaviatuuri nooltega);
 • sidekatkestuse-, elektrikatkestuse-, operatsioonisüsteemi äkilise rikke- või lihtsalt arvuti vahetuse korra jätkab tarkvara töötamist täpselt samast kohast ja seisust, millises toimus katkestus, isegi juhul kui antud andmed ei olnud salvestatud;
 • Andmebaas`i globaalsete transaktsioonide tehnoloogia kasutamine võimaldab korraga salvestada kõik teostatud muudatused, tehes nad korraga ligipääsetavaks teistele Kasutajatele. Antud tehnoloogia õige kasutamine lubab samuti sisestatud andmete ühilduvuse lisakontrollide teostamise salvestamise hetkel;
 • automaatne otsingufunktsioon mitme sõna järgi avanevates nimekirjades ja lihtne kuupäevade redaktor (mis võtab vastu kuupäevi ja aegu praktiliselt igas formaadis) lihtsustavad tunduvalt Kasutaja tööd;
 • astmeline tagasimineku (“undo mode”) võimalus andmete sisestamisel kuni viimase salvestuse hetkeni;
 • tarkvara võimaldab Kasutajal emakeeles töötamist, toetades inetrface´il korraga mitut keelt;
 • tarkvara toetab andmete sisestamist/eemaldamist igas keeles (sealhulgas aasia-, araabia- või juudi keelt);
 • on ettenähtud läbivaadatud objektide formeerimine ühtsesse nimekirja, kiire tagasipöördumise võimalusega nende juurde;
 • ilmuvate blokeeringuteatisega “akende” puudumine (v.a. veateatise) ja võimalus mitmes sessioonis korraga töötamiseks - programmi osad, mis töötavad ühes avatud baruseri aknas - annab võimaluse teiste andmete analüüsimiseks ja muutmiseks, mis vajalik otsuse tegemiseks enne jooksva sisestamise lõpetamist;
 • kõik andmed võib ühe klikiga saata Excel´isse või samuti välja printida, PDF versioonis;
 • olemas otsene ligipääs tugiteenustele programmi inetrface´i kaudu;
 • teadete saatmise võimalus e-maili, SMS-i teel või otse interface´ile ilmuvate teadete abil;
 • tarkvara installeerimise vajaduse puudumine Kliendi töökohtadel – kõik uuendused toimuvad ainult serveri kaudu

Süsteemi (c)ONE Terminal äriloogika eelised:

 • kõigi transpordiliikide tugi;
 • kõigi kaubaliikide tugi, olenemata nende sisulisest mahutatavusest (süsteem on suuteline töötlema generaalkaupu sama lihtsalt kui konteinereid);
 • kauba üldkirjeldudamise võimalus, järgneva detailide täpsustamisega isegi pärast veotaara tühjendamise operatsiooni
 • iga kauba kirjeldus toimub ühekordselt isegi siis kui tema kohta saabunud mitu dokumenti;
 • palju seadistatavaid parameetereid ja käitumisreegleid, töötamise võimalus erinevate dokumendi tüüpidega ja operatsioonidega;
 • laadimisplatside struktuuride täisajaloo säilitamine ja ladude ajaloo säilitamine (koos kaupade ajalooga);
 • üldistavate pseudo-teatmike olemasolu tarifitseerimise ja statistika tarvis;
 • korraga mitte kõikide parameetrite sisestamise võimalus ja andmete õigsuse lisakontroll “sulgemise” hetkel, nn. autotranspordi külastuste ja eraldi töökäskudega ülesannete korral;
 • kaubakontrolöride mittevastavuste aruannete säilitamine algdokumentide
 • kaubakontrolöride aruannete mittevastavuste säilitamine algdokumentide juurde;
 • lepingute süsteem, samuti operatsiooni ning ladustamise maksumuse automaatne kalkulatsioon;
 • elektrooniline andmevahetus ja võimalus integreerimiseks terminaali Klientide elektrooniliste süsteemidega (nn. business-to business lähenemine): laevaliinidega, autotranspordi firmadega, ekspedeerijatega, tolli organitega, jt.
 • väljatrükitavate dokumentide hulk viidud miinimumini, mõnedel juhtudel selline vajadus üldse puudub;
 • elektroonilised “load” autdele (või teistele transpordi liikidele);
 • digitaalne allkiri;
 • süsteemi avatus edaspidiseks arendamiseks.

(c)ONE Terminal tehnoloogia eelised


(c)ONE tehnoloogial loodud tarkvara on neljaastmeline, s.t. töötamise loogika on jaotatud neljaks tasemeks, mille vahel informatsioon järjestikku liigub:

 • esimeseks tasemeks (süsteemi tuumaks) on Oracle andmebaas. Kogu äriloogika asub otseselt Andmebaasi Juhtimssüsteemis, mis teeb andmete säilivuse sõltumatuks võimalikest probleemidest teistes tarkvara osades ja garanteerib sellega kõrgendatult andmete terviklikkuse;
 • teises tasemel organiseerub Kasutaja poolt sisestatud andmete töötlus;
 • kolmas tase vastutab Kliendiga suhtlemise eest, samuti Kliendile saadetava info kompresseerimise ja interface`i elementide saatmise eest;
 • neljas tase – Kliendi arvuti.

Kõik tasemed võivad olla paigaldatud praktiliselt igale Tellija poolt kasutatavale platformile (EDS Systems soovitab serverite jaoks UNIX-perekonna operatsioonisüsteeme). Olenevalt Kasutajate hulgast võib iga tase asetseda nii ühel kui ka mitmel arvutil. Konfiguratsiooni on võimalik kiiresti muuta.


(c)ONE Terminal hakkab kasvama koos Teie äriga.


Neljanda taseme (Kliendi töökohtade) tarvis piisab arvutist protsessoriga vähemalt Pentium-III 600.Information about (c)ONE Terminal (pdf, 1Mb)